Λειτουργούμε 24ώρες το 24ωρο - Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας/Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμό 800550-1
Header Ads
Γίνε μέλος

Δωρεάν Υπηρεσία Video Call στη Νοηματική

από το Γραφείο Εξυπηρέτησης ΑμεΑ στην Χαλκίδα διαθέσιμη από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 με 15:00, τις υπόλοιπες ώρες σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία εξ αποστάσεως διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, όπως εξηγείτε στο πρώτο βίντεο


2/5/23

Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία και Κάρτα ΑναπηρίαςΔημοσιεύθηκε η με Αριθμ. 16996/23-02-2023 ΚΥΑ σχετικά με το Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία και το Υποσύστημα Κάρτας Αναπηρίας. Η απόφαση αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:


Σκοπός του Ψηφιακού Μητρώου Ατόμων με Αναπηρία (εφεξής Μητρώο Αναπηρίας) είναι η καταγραφή όλων των ατόμων που διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας στη Χώρα, η οποία έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή πιστοποίησης της αναπηρίας κατά υγειονομική κρίση.


Ατομική καρτέλα ατόμου με αναπηρία και τηρούμενα στοιχεία

1. Στο Μητρώο Αναπηρίας τηρούνται ατομικές καρτέλες κάθε εγγεγραμμένου, βάσει του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής (Α.Μ.Κ.Α.) του.


2. Η ατομική καρτέλα του πιστοποιημένου ατόμου με αναπηρία περιέχει:


(α) Τα ταυτοποιητικά στοιχεία (όπως όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, χώρα γέννησης, υπηκοότητα, είδος και στοιχεία ταυτοποιητικού εγγράφου, αριθμός φορολογικού μητρώου, Α.Μ.Κ.Α., κ.λπ.),


(β) στοιχεία κατοικίας και επικοινωνίας του,


(γ) βασικά ιατρικά στοιχεία της πιστοποίησης αναπηρίας του (όπως συνολικό ποσοστό αναπηρίας, διάρκεια γνωμάτευσης αναπηρίας, παθήσεις για τις οποίες έχει πιστοποιηθεί, αποδιδόμενα ποσοστά αναπηρίας των παθήσεων για τις οποίες έχει πιστοποιηθεί, κωδικοί ταξινόμησης των παθήσεων για τις οποίες έχει πιστοποιηθεί, κ.λπ.),


(δ) ειδικότερα ποσοστά ανά κατηγορία αναπηρίας (όπως ποσοστό στην κινητική αναπηρία, ποσοστό στην αναπηρία όρασης, κ.λπ.),


(δ) πρόσθετους χαρακτηρισμούς σχετιζόμενους με την αναπηρία, οι οποίοι συνδέονται με κάλυψη ιατρικών κριτηρίων που απαιτεί μια παροχή (όπως η ανάγκη βοήθειας και συμπαράστασης ετέρου προσώπου, η ανάγκη συνοδού για τους σκοπούς έκδοσης κάρτας αναπηρίας, κ.λπ.),


(ε) στοιχεία σχετιζόμενα με την επαγγελματική κατάσταση και ασφαλιστική κάλυψή του. (στ) στοιχεία σχετικά με χορηγούμενες παροχές ή υπηρεσίες,


(ζ) στοιχεία εκπροσώπησής του (όπως δικαστικός συμπαραστάτης, επίτροπος, ανάδοχος, κ.λπ.).


3. Ο κατάλογος των πεδίων της ατομικής καρτέλας της παρ. 2 εμπλουτίζεται με πρόσθετα πεδία, βάσει των επιχειρησιακών αναγκών που προκύπτουν κατά τη λειτουργία του Μητρώου Αναπηρίας, με ευθύνη του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 4. Στο Μητρώο Αναπηρίας τηρούνται οι πιστοποιήσεις αναπηρίας που είναι ενεργές κατά την έκδοση της παρούσας και όσες πιστοποιήσεις αναπηρίας εκδοθούν εφεξής.


5. Το Μητρώο Αναπηρίας παρέχει διαχρονική εικόνα των αθροιστικών δεδομένων των διαθέσιμων πεδίων σε αυτό από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του, για σκοπούς υποστήριξης, χάραξης και ανάπτυξης δημόσιων πολιτικών. Η τηρούμενη ιστορικότητα των δεδομένων του Μητρώου δεν αποσκοπεί στην προσωποποιημένη πληροφόρηση των φυσικών προσώπων, η οποία περιορίζεται αποκλειστικά στο επίπεδο των ενεργών πιστοποιήσεων.


Υποσύστημα Κάρτας Αναπηρίας

Το άτομο με αναπηρία δύναται να συνδεθεί στο Υποσύστημα Κάρτας Αναπηρίας της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet) προκειμένου:


(α) Να υποβάλει αίτηση έκδοσης Κάρτας Αναπηρίας, (β) να υποβάλει αίτηση ακύρωσης Κάρτας Αναπηρίας,


(γ) να εξάγει και να εκτυπώσει την Κάρτα ως έγγραφο του άρθρου 27 του ν. 4727/2020,


(δ) να υποβάλει αίτηση για παραγωγή και διανομή πλαστικής κάρτας,


(ε) να δηλώσει την απώλεια ή φθορά της πλαστικής κάρτας,


(στ) να καταχωρήσει και να τροποποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του,


(ζ) να ενημερωθεί για τις παροχές και διευκολύνσεις που μπορεί να απολαύσει με την χρήση της Κάρτας Αναπηρίας, μέσω διαλειτουργικότητας με το Μητρώο Παροχών του άρθρου 107 του ν. 4961/2022,


(η) να ενημερωθεί για τις παροχές που έχει λάβει μέσω της Κάρτας Αναπηρίας, την χρονική διάρκεια της παροχής και την οικονομική αποτίμησή της, όπου αυτά προσιδιάζουν και διατίθενται, μέσω διαλειτουργικότητας με το Μητρώο Παροχών του άρθρου 107 του ν. 4961/2022.


Δικαιούχοι Κάρτας Αναπηρίας

Στα άτομα με αναπηρία που διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας σε ισχύ και είναι εγγεγραμμένα στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία του άρθρου 105 του ν. 4961/2022 χορηγείται Κάρτα Αναπηρίας, εφόσον έχουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).

EIΔΑΝ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙOΤΗΤΑΣ

Λειτουργούμε 24ώρες το 24ωρο - μέλος του δικτύου του σωματείου Πολίτης ΑμεΑ-Για να ενημερώνεστε για τις εξελίξεις και την ισχύουσα νομοθεσία, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας/Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμό 800550-1